LänkarLänksamlingen ger förhoppningsvis hjälp att hitta intressanta religionspeda- gogiska miljöer. Urvalet har gjorts med tanke på både skolans och kyrkornas områden. Flera av de hemsidor som tagits med erbjuder i sin tur omfattande länksamlingar.

Ge gärna tips på intressanta hemsidor.Sverige

Folkhögskolor i Sverige och Norden


Här finns den gemensamma hemsidan för samtliga svenska folkhögskolor länkar också till folkhögskolorna i Norden - och en del annat.
Föreningen Lärare i Religionskunskap

Här finns en det mesta man kan önska sig av pedagogiska resurser, religiösa samfund, föreningar, tidskrifter, myndigheter, universitet och högskolor

Kyrksajten

En av flera länksamlingar för svensk kristenhet


Religion.nu

Erbjuder en omfattande samling adresser på hela det religiösa området

Studieförbundet Bilda

Sidan är laddad med information om bildningsverksamhet av mycket skiftande slag - både inom traditionella studier, musik och drama. Här finns också länkar som leder vidare till regioner, medlemsorganisationer och annat.

Studieförbundet Sensus

Listan över studieområden är lång - livsfrågor, mångfald, globalt, musik... Större och mindre - nationella och regionala arrangemang, fortbildning, fördjupning och samverkan i grundutbildningar. Länkar leder vidare. Bara att pröva på.

Tillbaka till toppen

√Ėvriga Norden


TPC Teologisk Paedagogisk Center - Lögumskloster

Omfattar Praesthöjskolen och Folkekirkens Paedagogiske Institutt. Välutrustat bibliotek, omfattande kursverksamhet. Institution för den danska folkkyrkan.

Fredriksberg Seminarium - KFUMs seminarium


Erbjuder en bra länksamling, bl.a. för religion, ungdomsuddannelse och grundskola.

ICO - Kirkelig pedagogisk senter.

Den Norske Kirkes centrum med inriktning dels på skolans religionsundervisning, dels på kyrkans undervisning. Område: kyrka och församling, förskola, skola och familj.

Det Teologiska Menighetsfakultet

Inom fakulteten finns idag tre doktorerade religionspedagoger verksamma. Kan betecknas som Nordens främsta religionspedagogiska centrum - med nära koppling till Den Norske kirke.
NLA-Högskolene i Bergen

En kristen privathögskola med en bred inriktning på skolans och kyrkans undervisning.

√Öbo Akademi i Vasa


Omfattande länksamling både mot Finland och övriga Norden samt därutöver.


Tillbaka till toppen

Storbritannien

NATRE National Association of Teachers in Religious Education


NATRE är en sammanslutning av religionslärare "in primary and secondary schools and higher education. Ger ut REresouce, anordnar kurser, stöder lärare och ämnet i skolan.

RE Today Services


Arbetar nationellt och internationellt för att stödja skolans religionsundervisning. Inriktad på undervisning i alla världsreligioner.Utöver en hel del information på hemsidan finns en omfattande länksamling på tillägget /Links

WRERU - Warwick Religions and Education Research Unit

WRERU är en del av The University of Warwick och grundades 1994 under ledning av Robert Jackson. Vid WRERU bedrivs omfattande forskning, externt finansierad och i en rad nationella och internationella grupperingar.
King¬īs College London

Inom ramen för detta ganska omfattade och utspridda College finns en kraftfull avdelning för Religious Education. Mest känd som forskare och debattör både i GB och internationellt är förmodligen Andrew Wright.
Church of England Education

Inom både Church of England och The Anglican Communion bedrivs ett omfattande arbete för undervisning inom kyrka och skola. Denna hemsida avser The Church of England Education Division. Arbetet är uppdelat i en rad områden för barn, unga, vuxna och ett stort skolkyrkoarbete..
The Stapleford Centre

Centret är enoberoende kristen institution till tjänst för undervisning i kristen tro. Arbetar genom kurser, seminarier, publikationer och annat. Säger sig vilja "(transformera) Christian influence in education"
John M. Hull

Hull kan med r√§tta betecknas som nestorn bland dagens religfionspedagogern. Nyligen pensionerad fr√•n m√•nga √•rs arbete vid Birminghams universitet. En av grundarna av ISREV (se nedan). Numera verksam vid Queen¬īs Foundation (www.queens.ac.uk/)


The University of  Winchester

H√§r hittar man bl.a. Jane Erricker med huvudsaklig inriktning p√• barns spiritual and moral development. Hennes man, Clive,  arbetar som skolinspekt√∂r och har gjort sig k√§nd f√∂r arbeten kring spiritualitet, Se boken Spiritual Education. Religious, Cultural and Social Differences (tillsammans med Cathy Ota och Jane Erricker. 
Tillbaka till toppen

Tyskland

Commenius-Institut (CI)

CI är de tyska evangeliska kyrkornas (EKD) centrala "Arbeitsstelle" för religionspedagogik - med forskare och ett omfattande forsknings-bibliotek, som dessutom är tillgängligt för forskare på distans. CI utgör inte bara ett centrum för tysk religionspedagogik utan har också i kontakt med den internationella religionspedagogiken. CI har dessutom en utmärkt länksamling
RPZ in Bayern

RPZ är ett katolskt centrum med en omfattande länksamling både för arbetet i Bayern men också för hela det katolska Tyskland. Dessutom finns också länkar till de evangeliska kyrkornas institutioner och en hel del annat - med inriktning på både kyrka och skola.
Bergische Universität Wuppertal

Här finns en katolsk och en evangelisk fakultet som båda arbetar med religionspedagogik och kateketik - som vanligt i tyskt sammanhang med forskning och utbildning inriktad mot både kyrka och skola. Här hänvisas till den katolska fakultetens länksamling.

Loccum

Loccum är en av de äldre institutionerna för utbildning och fortbildning och drivs av den evang.luth. hannoveranska kyrkan. Institutionen är ett väl utbyggt centrum för seminarier, kursverksamhet, service för lärare och kyrkliga medarbetare. Länksamlingen öppnar vägen till andra liknande institut men också en mängd andra viktiga centra.


Universit√§t W√ľrzburg

Vid den katolska fakulteten finns den synnerligen produktive och internationellt välkände religionspedagogen Hans-Georg Ziebertz.Aktuella projekt: Dialogical Models of RE, International Study of Confirmation Work (bl.a. med svensk medverkan), The Identity of RE as an Academic Discipline osv
Universit√§t T√ľbingen

T√ľbingen intar sedan m√•nga √•r en viktig plats p√• den religionspedagogiska kartan. Tidigare genom Karl Ernst Nipkow och sedan dennes pensionering Friedrich Schweitzer, b√•da aktiva forskare med ett omfattande internationellt kontaktn√§t. Nipkow innehade under l√•ng tid en ledande st√§llning inom EKD och vid Comenius-Institut (se s√§rskild plats).

Tillbaka till toppen


Nederländerna


Vreije Universiteit Amsterdam

Här finns två internationellt kända forskare. Siebren Miedema med en mycket omfattande produktion inom ett brett område - filosofi-psykologi-pedagogik. Hans kollega, Alma Lanser - van der Velde har focus på lärandeprocesser, unga invandrare, spirituality....

Wilna A.J.Meijer


Forskare och l√§rare i Behavioral and Social Sciences vid University of Groningen, NL och i Faculty of Psychology and Education  vid University of Ghent i Belgium. (saknar f.n. fungerande webadress)

Cok Bakker

Professor i Religious Education vid Utrecht University. Flera böcker, bl.a. om kulturell mångfald och interkulturell undervisning. Dessutom artiklar på samma tema samt om lärarrollen. (saknar f.n. fungerande webadress).
Johannes van der Ven

van der Ven är praktisk teolog med högt kvalificerad empirisk forskning. Innehar för närvarande professur i "comparative empirical science of religion, especially religion and human rights, Faculty of Religious Studies, Radboud University Neijmegen, NL. Inte primärt religionspedagog men har viktiga bidrag inom området.
Tillbaka till toppen

USA


REA - Religious Education Association


REA grundades i b√∂rjan av 1900-talet och startade efter ett par tidskriften Religious Education. Mot slutet av 1900-talet bildades en sektion f√∂r forskare, APRRE.Denna upph√∂rde i samband med REA:s 100-√•rsdag. REA m√∂ts varje √•r i b√∂rjan av november till n√•gra dagars seminarium. I REA ing√•r medlemmar fr√•n de flesta kyrkor och st√∂rre religioner. √Ąven om majoriteten kommer fr√•n USA och Canada, v√§xer antalet medlemmar ocks√• fr√•n Europa.

Bland mycket annat erbjuder REA en värdefull länksamling för den som vill leta fram institutioner i, framför allt USA.

NCEA - National Catholic Educational Association

NCEA erbjuder det mesta av intresse, i f√∂rsta hand  f√∂r s√•dana som arbetar med undervisning i katolsk kontext.

Exempel:

Institutional service,
Meetings & Events,
Member service,
News & information.


Också här finns information om länkar.

Godly Play Foundation


Initiativtagaren, Jerome W. Berryman, ber√§ttar  om hur den numera internationellt v√§xande r√∂relsen startade och om dess fr√§msta inspirationsk√§lla, Maria Montessori.

Talbot School of Theology

Talbot har en omfattande länksamling, dels i alfabetisk ordning, dels uppdelade i katolska, protestantiska och ortodoxa hemsidor. Till detta kommer fylliga presentationer av enskilda religionspedagoger, både nu levande och en del äldre.
ACTS The Association of Chicago Theological Schools

ACTS är ett samverkansnät av ett tiotal seminarier i Chicago och dess närhet. De flesta har dessutom avtal med universitetet. Seminarierna är bl.a. Cath. Theol. Union, Chicago Theol. Sem., Garrett-Evangelical Theol. Sem., Lutheran School of Theology, McCormick Theol. Sem., North Park Theol. Sem., Northen Baptist Theol. Sem., Seabury-Western Theol. Sem.
Candler School of Theology, Emory University, Atlanta

Atlanta har genom åren haft en rad framträdande religionspedagoger, t.ex. James Fowler. Idag märks främst sådana som Mary Elisabeth Moore och Carol Lakey Hess, både med starkt engagemang för genderfrågor, multifaith, kulturmöten mm.
Claremont School of Theology

Beläget i utkanten av Los Angeles. Skolan har lång tradition av arbete med möten mellan olika invandrargrupper, miljötänkande i hela skolans verksamhet, dokumentation i form av vidobandade intervjuer med äldre religionspedagoger. Nu aktiv religionspedagog är bl.a. Frank Rogers. Publ om "God in Graffiti" (2009), Coming to know the Sacred: Storytelling, Youth and Authentic Theology (2006).
Wartburg Theological Seminary

Seminariet är lutherskt med medarbetarna kommer från flera denominationer. För vår del är Norma Cook Everist mest känd för sina publikationer inom församlingspedagogik och ledarskap. Se några av hennes titlar under: litteratur.

Tillbaka till toppen


Religionspedagogiska nätverk


ISREV - International Seminar on Religious Education and Values

ISREV är en association av mer än 200 forskare från ca 35 länder och med olika religiös bakgrund eller seculära miljöer. Hemsidan informerar om syfte, medlemskap, publikationer och seminarierna som äger rum vart annat år - från mitten av 1970-talet. De senaste år 2006 (Nederländerna), 2008 (Turkiet) och 2010 (Canada).
EFTRE - The European Forum for Teachers of Religious Education

Som namnet säger är EFTRE ett organ för religionslärare. Seminarier hålls vart tredje år. Hemsidan ger utförlig information om arbetet och ger också tips om viktiga länkar.
ICCS - Intereuropean Commission on Church and School

ICCS är en samarbetsorganisation för europeiska kyrkor med inriktning på relationen kyrka-skola. ICCS har under många år varit en viktig brobyggare mot östra Europa.

Sekreterare i ICCS √§r Heid Leganger Krogstad vid Menighetsfakulteten i Oslo. I √∂vrigt √§r ICCS kopplat till Comenius-Institutet i M√ľnster. Konferenser h√•lls vart tredje √•r och RPI deltar regelbundet i dessa.

COGREE - Coordinating Group for Religion in Education in Europe

COGREE verkar för samverkan mellan organisationer och nätverk engagerade för religionsundervisning av barn och unga i Europa.

Medlemmar är:

EAWRE - The European Association for World Religions in Education; EFTRE - (se särskild plats); EUFRES - European Forum for Religious Education in Europe; ICCS - (se särskild plats); IV - The International Association for Christian Education.


Tillbaka till toppen

Kommande händelser:


 
RPI, Furugatan 16, 234 41 Lomma       Telefon: 040 - 41 13 64 © 2010 johdah.se